Legal Disclaimers | Notices

Policy: Non-discrimination

As a recipient of Federal financial assistance, AccentCare and its family of companies do not exclude, deny benefits to, or otherwise discriminate against any person on the ground of race, religious creed, color, national origin, ancestry, denial of family & medical care leave, physical disability, mental disability, medical condition, genetic information, marital status, sex, gender, gender identity, gender expression, age, sexual orientation, military and veteran status, or any other basis protected by federal, state, or local law in admission to, participation in, or receipt of the services and benefits under any of its programs and activities, whether carried out by this agency directly or through a contractor or any other entity with which this agency arranges to carry out its programs and activities.

This statement is in accordance with the provisions of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, and Regulations of the U.S. Department of Health and Human Services issued pursuant to these statutes at Title 45 Code of Federal Regulations Parts 80, 84, and 91. In case of questions, please contact: Section 504 Coordinator: Telephone number: 866-339-3844 TDD or State Relay number:

California – (800) 735-2929 (TTY)

Colorado – (800) 659-2656 (TTY)

Georgia – (800) 255-0056 (TTY)

New York – (800) 662-1220 (TTY)

Ohio – (800) 750-0750 (Voice/TTY)

Oregon – (800) 735-2900 (Voice/TTY)

Tennessee – (800) 848-0298 (TTY)

Texas – (800) 735-2989 (TTY)

AccentCare offers services and programs to residents without discrimination on the basis of race, religious creed, color, national origin, ancestry, denial of family & medical care leave, physical disability, mental disability, medical condition, genetic information, marital status, sex, gender, gender identity, gender expression, age, sexual orientation, military and veteran status, or any other basis protected by federal, state, or local law or source of payment.

Notice: Language Assistance

Language assistance services are available to you FREE of charge.

 • Albanian
  KUJDES: Nëse flisni shqip, ju ofrohen shërbime ndihme gjuhësore pa pagesë. Telefononi numrin e shënuar në këtë dokument për t'u lidhur me këto shërbime.
 • Amharic
  ማሳሰቢያ፦ አማርኛ የሚናገሩ ከሆነ የቋንቋ እገዛ አገልግሎቶች ያለክፍያ ይቀርቡልዎታል። እነዚህን አገልግሎቶች ለማግኘት በዚህ ሰነድ ላይ ወደተቀመጠው ስልክ ቁጥር ይደውሉ።
 • Arabic
  ملحوظة: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فخدمات المساعدة اللغوية مُتاحة مجانًا لك. يُرجى الاتصال بالرقم الموجود على هذا المستند لإيصالك بهذه الخدمات.
 • Armenian
  ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ. եթե Դուք խոսում եք հայերեն, Ձեզ համար առաջարկվում են լեզվական օժանդակման անվճար ծառայություններ: Այդ ծառայությունների հետ կապ հաստատելու համար զանգահարեք այս փաստաթղթում նշված հեռախոսահամարով:
 • Assyrian
  ܙܘ݂ܗܵܪܵܐ: ܐܹܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝ݂ܬܘܿܢ ܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝ݂ܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝ݂ܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝ݂ܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝ݂ܫܵܐ ܝܠܹܗ ܪܫܝ݂ܡܵܐ ܥܲܠ ܕܐܵܗܵܐ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܩܵܐ ܕܦܵܝܫܝ݂ܬܘܿܢ ܐ݉ܣܝ݂ܪܹܐ ܒܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ.
 • Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖù (Bassa)
  TÒ ƉÙǓ NƆ̀MƆ̀ DYÍIN CÁO: Ɔ jǔ ké m̀ dyi Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖù po ní, nìí, à ɓéɖé gbo-kpá-kpá ɓó wuɖu-dù kò-kò po-nyɔ̀ ɓě bìì nɔ̄ à gbo ɓó pídyi. Ɖá nɔ̀ɓà nìà céè-ɖɛ̀-mìɛ̀ kɔ̃ɛ ɓɛ́ m̀ ké gbo-kpá-kpá ɓěɔ̀ hwìɛ̀ nì.
 • Bengali
  মনোযোগ দিন: আপনি যদি বাংলায় কথা বলেন, আপনি বিনামূল্যে ভাষা সহায়তা পরিষেবা পেতে পারেন৷ এই পরিষেবাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এই দলিলে দেওয়া নম্বরে ফোন করুন৷
 • Burmese
  သတိျပဳရန္ - သင္သည္ ျမန္မာ ဘာသာစကားကိုေျပာပါက ဘာသာစကားေထာက္ပံ့မႈဝန္ေဆာင္မႈ ကို သင့္အတြက္ အခမဲ့ရယူႏိုင္ပါသည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ရန္ စာရြက္စာတမ္းေပၚရွိ နံပါတ္ကို ေခၚဆိုပါ။
 • Dutch
  ATTENTIE: Als u Nederlands spreekt, zijn er gratis taalondersteuningsdiensten voor u beschikbaar. Bel het nummer op dit document om te worden verbonden met deze diensten.
 • Farsi
  توجه: اگر فارسی صحبت می کنید، امکان استفاده از خدمات ترجمه به صورت رایگان برایتان فراهم می باشد. جهت برقراری ارتباط با این خدمات با شماره ارائه شده در این سند تماس حاصل فرمایید.
 • French
  ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'assistance gratuits dans votre langue sont à votre disposition. Appelez le numéro indiqué dans ce document pour être connecté à ces services.
 • German
  ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, bieten wir Ihnen kostenlos einen Sprachunterstützungs-Service an. Rufen Sie die Nummer in diesem Dokument an, um sich mit diesem Service verbinden zu lassen.
 • Greek
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ομιλείτε ελληνικά, σας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες γλωσσικής βοήθειας. Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου που αναγράφεται σε αυτό το έντυπο για να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • Gujarati
  ધ્યાન આપશોઃ તમે ગુજરાતી બોલતા હો તો તમને ભાષા સહાય સેવા વિના મૂલ્યે મળી શકે છે. આ સેવા સાથે જોડાવા આ દસ્તાવેજમાં આપેલા નંબર પર સંપર્ક કરો.
 • Haitian Creole
  ATANSYON : Si ou pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis asistans ak lang disponib pou ou gratis. Rele nimewo ki sou dokiman sa a pou yo konekte ou ak sèvis sa yo.
 • Hindi
  ध्यानार्थ: यदि आप हिंदी बोलते हैं, तो आपके लिए, भाषा सहायता सेवाएं, निःशुल्क उपलब्ध हैं। इन सेवाओं से जुड़ने के लिए, इस दस्तावेज़ में दिए गए नंबर पर कॉल करें।
 • Hmong
  CEEB TOOM: Yog koj hais lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus, dawb tsis tau them nyiaj, pub rau koj. Hu rau tus xov tooj nyob rau tsab ntawv no txhawm rau tau qhov kev pab no.
 • Igbo
  Ntị: Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu igbo, asụsụ aka ọrụ, n'efu, dị ka gị. Kpọọ nọmba on akwụkwọ a na-ike jikọọ ọrụ ndị a.
 • Ilocano
  PAKAAMMO: No agsasao ka iti Ilocano, dagiti tulong a serbisyo a para iti lengguahe ket mausar mo nga awan bayadna. Tawagam ti numero iti daytoy a dokumento tapno mainaig ka kadagitoy a serbisyo.
 • Italian
  ATTENZIONE: se Lei parla italiano, sono a Sua disposizione servizi gratuiti di assistenza linguistica. Chiami il numero riportato in questo documento per connettersi a tali servizi.
 • Japanese
  注意:日本語を話す方のために、無料の言語支援サービスが用意されています。この文書に示されている番号におかけになると、サービスにつながります。
 • Khmer (Cambodian)
  សូមចាប់អារម្មណ៍៖ ប្រសិនបើលោកអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ សេវាជំនួយផ្នែកភាសាដោយឥតគិតថ្លៃមានផ្តល់ជូនសម្រាប់លោកអ្នក។ សូមទូរសព្ទទៅកាន់លេខដែលមាននៅក្នុងឯកសារនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេវាទាំងអស់នេះ។
 • Korean
  주목해 주세요: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스가 무료로 제공됩니다. 이러한 서비스를 이용하시려면 이 문서에 나와있는 전화번호로 연락해 주십시오.
 • Laotian
  ເຊີນຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າ ພາສາລາວ ແມ່ນມີບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາຟຣີໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ໃຫ້ໂທຫາເບີຢູ່ໃນເອກະສານນີ້ ເພື່ອຕໍ່ເຂົ້າກັບການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.
 • Chinese (Mandarin)
  注意: 如果您讲中文,则为您提供免费的语言 辅助服务。 请拨打本文中的号码获取这些服务 。
 • Navajo
  SHOOH: Diné k’ehjí yáníłti’go saad bee áká’ada’iiyeedígíí ná hólǫ́ doo bą́ą́h ílínígóó. Kwe’é díí naaltsoos béésh bee hane’í biká’íjį’ hólne’ áádóó níká a’doowoł.
 • Nepali
  ध्यान दिनुहोस्: यदि तपाईं नेपालीभाषी हुनुहुन्छ भने, तपाईंको लागि सित्तैँमा भाषा सहायता सेवाहरू उपलब्ध छन्। यी सेवाहरू प्राप्त गर्नको लागि यस कागजातमा दिइएको नम्बरमा फोन गर्नुहोस्।
 • Oromo
  XIYYEEFFANNAA: Yoo Oromifaa kanidubatu ta’ee, gargaarsa tajaajilaa afaan, kafalitii malee, sifi argamaa dha. Tajaajilaa kanniin irrati walitti qabsiisuudhafi lakofisaa sanadii kana irran bilibila.
 • Polish
  UWAGA: Jeśli mówisz w języku polskim, możesz bezpłatnie skorzystać z usług pomocy językowej. Zadzwoń pod numer podany w tym dokumencie, aby połączyć się z tymi usługami.
 • Portugese
  ATENÇÃO: Se falar português, tem ao seu dispor, gratuitamente, serviços de apoio de idioma. Contacte o número indicado neste documento para ficar ligado a estes serviços.
 • Punjabi
  ਧਿਆਨ ਦਿਉ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • Romanian
  ATENȚIE: dacă vorbiți limba română, vă oferim servicii gratuite de asistență lingvistică. Sunați la numărul din acest document pentru a beneficia de aceste servicii.
 • Russian
  ВНИМАНИЕ: если вы говорите по-русски, вам доступны бесплатные услуги перевода. Позвоните по номеру, указанному в данном документе, чтобы обратиться за этими услугами.
 • Samoan
  FAAILOGA: Afai e te malamalama i le Faa- Samoa, e mafai ona e maua se fesoasoani i lou gagana, e aunoa ma se totogi. Vili le numera o lo’o maua i lenei tusi ina ia feso’ota’i atu i nei sauniuniga.
 • Serbian
  PAŽNJA: Ako govorite srpski, pomoć na tom jeziku vam je na raspolaganju i to besplatno. Pozovite broj koji se nalazi na ovom dokumentu kako biste se povezali sa pomenutom uslugom.
 • Spanish
  ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición un servicio gratuito de asistencia en dicho idioma. Llame al número que aparece en este documento si desea conectarse a este servicio.
 • Tagalog
  PABATID: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, ang mga serbisyong pagtulong sa wika ay magagamit mo ng walang bayad. Tawagan ang numero sa dokumentong ito para maiugnay ka sa mga serbisyong ito.
 • Telugu
  గమనిక: మీరు తెలుగు మాట్లాడే వారైతే, భాష సహకార సేవలు, ఉచితంగా మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ సేవలకు కనెక్ట్ కావడానికి ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నటువంటి నంబర్ కు కాల్ చేయండి.
 • Thai
  โปรดทราบ: หากท่านพูดภาษาไทย ท่านสามารถใช้บริการความช่วยเหลือทางด้านภาษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ในเอกสารนี้เพื่อเชื่อมต่อกับบริการ
 • Ukranian
  УВАГА: Якщо Ви розмовляєте українською, Вам доступні безкоштовні перекладацькі послуги. Зателефонуйте за номером на цьому документі, щоб скористатися цими послугами.
 • Urdu
  توجہ دیں: اگر آپ کی زبان اردو ہے، تو زبان سے متعلق اعانتی خدمات، آپ کے لیے، بلامعاوضہ دستیاب ہیں۔ ان خدمات سے مربوط ہونے کے لیے اس دستاویز میں مذکورہ نمبر پر کال کریں۔
 • Vietnamese
  CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, thì có sẵn, miễn phí, cho quý vị các dịch vụ hỗ trợ về ngôn ngữ. Hãy gọi số điện thoại trong văn bản này để được kết nối với các dịch vụ đó.
 • Yoruba
  AKIYESI: Ti o ba sọ yoruba, awọn iṣẹ iranlọwọ ede, laigba owo lọwọ re, wa fun ọ. Pe nomba ti o wa lori iwe yii lati sopọ si awọn iṣẹ wọnyi.

Equal Opportunity Employer

AccentCare is an equal employment opportunity employer – M/F/Vets/Disabled and other protected categories. We comply with CCPA guidelines.

For CCPA assistance:

Hiring Fraud

Hiring fraud is real. Know your risk so you can protect yourself. 

Our Services

Questions? Please use the site Chat feature for your convenience OR call 800.834.3059